یادداشت

سکوت...

سکوتی قبل از امتحانات بر فضای آموزشی حاکم می گردد...

سکوتی پس از انتخاب واحد بر فضای آموزشی حاکم می گردد...

سکوتی در آغاز و سکوتی در پایان... و خمودگی و خواب بر سر کلاس های درس...

تنها زمانی اندکی گفتمان حاکم است... آن هنگام که نمرات درسی ارائه می گردند. آن هنگام که هیچکس از استاد خوب نمره ده یا سختگیر راضی نیست.

و این است معنی دانشجویی و تحصیل.  

/ 0 نظر / 12 بازدید