یادداشت

امضا تفاهم نامه خواهر خواندگی تبریز و استانبول... لینک

مزایای چنین تفاهم نامه ها تاکنون نمود عینی نداشته یا کمرنگ بوده است. در حال حاضر، اکثر شهرهای مهم کشور با همتایان خارجی خود، خواهر خوانده هستند.

/ 0 نظر / 7 بازدید